Germanistyka

Deklaracja dostępności

Administrator strony internetowej kierunku germanistyka na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dokłada starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej kierunku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 roku ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej germanistyka.ukw.edu.pl. Oświadczenie w sprawie dostępności całej strony internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest zamieszczone na stronie ukw.edu.pl/deklaracja-dostepnosci .

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-08

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Przy niektórych linkach brakuje informacji, że otwierają się one w nowym oknie. Dodanie takiej informacji nie jest możliwe z przyczyn technicznych. Tymczasem jest to sposób otwierania przyjęty konsekwentnie dla wszystkich linków zewnętrznych na stronie germanistyka.ukw.edu.pl, czyli dla linków prowadzących do stron innych jednostek w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz do stron spoza uczelni.
  • W niektórych elementach tekstowych brakuje oznaczenia języka w przypadku wystąpienia wyrazów obcojęzycznych. Może to spowodować, że te wyrazy będą niepoprawnie odczytywane przez narzędzia asystujące. Niezgodność ta dotyczy nagłówków oraz nazw załączonych plików i wynika z technicznych ograniczeń strony. W innych miejscach na stronie oznaczenia języka są stosowane prawidłowo.
  • Przy niektórych elementach graficznych brakuje opisu alternatywnego, a jego dodanie nie jest możliwe. Dotyczy to zdjęć w galerii na stronie głównej, które z tego powodu są opatrzone tylko tytułami.
  • Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące. Informacja na ten temat jest każdorazowo zamieszczona przy linku do otwarcia załącznika. Brak dostępności wynika w tym przypadku z faktu, iż jednostki w strukturze uczelni, z których te dokumenty pochodzą, udostępniły je tylko w takiej formie. Na wniosek osoby zainteresowanej możliwe jest przepisanie wybranych dokumentów, które nie są dostępne.
  • Treści archiwalne opublikowane przed 1 listopada 2021 roku nie są dostosowane do zasad dostępności. Istnieje możliwość odpowiedniego dostosowania wybranych treści archiwalnych na wniosek osoby zainteresowanej.
  • Wyszukiwarka na stronie nie działa. Problem został zgłoszony osobie odpowiedzialnej i obecnie trwa jego rozwiązywanie.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej germanistyka.ukw.edu.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie nie zastosowano specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony, w tym także w sprawie żądań zapewnienia dostępności, jest Anna Kapuścińska, a.kapuscinska@ukw.edu.pl.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej niedostępnych elementów strony internetowej lub ich udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie takie powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie elementów strony internetowej, które mają zostać udostępnione cyfrowo, a także wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji (jeśli żądanie dotyczy ich udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu).

Realizacja żądania przez administratora strony powinna nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, administrator poinformuje osobę wnoszącą żądanie o terminie jego realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W razie braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, administrator może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy administrator odmówi realizacji żądania, osoba wnosząca żądanie może złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności, zgodnie z dalszymi etapami procedury wnioskowo-skargowej, opisanymi w oświadczeniu w sprawie dostępności całej strony internetowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, które jest zamieszczone na stronie ukw.edu.pl/deklaracja-dostepnosci .