Germanistyka

Dokumentacja programu studiów

Dokumentacja dotycząca programu studiów na kierunku germanistyka znajduje się w zakładce Jakość kształcenia  na stronie Wydziału Językoznawstwa, natomiast opracowane na jej podstawie sylabusy przedmiotów są dostępne (po zalogowaniu) w systemie USOSweb .

Osiągnięcie przedmiotowych efektów uczenia się określonych w sylabusach jest weryfikowane i dokumentowane przez osoby prowadzące zajęcia, zgodnie z Zasadami weryfikowania i dokumentowania osiągnięcia efektów uczenia się  obowiązującymi w Kolegium pierwszym.