Germanistyka

Opis kierunku

Studia na kierunku germanistyka o profilu ogólnoakademickim prowadzone są w formie studiów stacjonarnych (studia pierwszego i drugiego stopnia) oraz niestacjonarnych (studia drugiego stopnia). Mają one charakter interdyscyplinarny: program studiów obejmuje realizację efektów uczenia się z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o kulturze.

Koncepcja studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i drugiego stopnia (magisterskich) opiera się na modułowym systemie kształcenia z blokiem przedmiotów do wyboru, który pozwala na zdobycie nowoczesnych kompetencji filologicznych i społecznych. Z myślą o jeszcze lepszych perspektywach zawodowych po ukończeniu germanistyki oferujemy również naukę innych języków obcych w ramach programu studiów.

Dzięki uczestnictwu germanistyki w „Trados Academic Partner Program” studia drugiego stopnia obejmują również zajęcia poświęcone nauce obsługi programu Trados Studio, który jest obecnie niekwestionowanym liderem wśród narzędzi do tłumaczenia wspomaganego komputerowo. Podczas tych zajęć istnieje możliwość nieodpłatnego zdobycia uznawanego na całym świecie certyfikatu Trados Studio for Translators.

Na kierunku germanistyka nie ograniczamy się do realizacji programu studiów opartego na efektach uczenia się, lecz łączymy działania edukacyjne z różnymi formami aktywności studenckiej. Przykładem tego są warsztaty języka polskiego dla przyszłych tłumaczy, cykl seminariów kulturoznawczych Heiße Themen, jak również liczne inicjatywy podejmowane przez Koło Naukowe Studentów Germanistyki.

Od 2008 roku na UKW działa lektorat DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej), który współorganizuje imprezy naukowe i kulturalne oraz informuje o studiach i możliwości prowadzenia badań naukowych w Niemczech, a także o ofercie stypendialnej i praktykach studenckich.